WGA Eigen risico dragers verzekering

Voor uw medewerkers die onder de WGA (wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vallen betaalt u normaal gesproken een gedifferentieerde premie aan het UWV. Dat is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen eigen risicodrager te worden en uw verplichtingen op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie zelf te dragen of onder te brengen bij een verzekeraar. Indien de medewerker na twee jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan de slag is, biedt de WGA erd verzekering hiervoor dekking. Daarmee wordt u eigen risicodrager voor uw zieke medewerkers die vallen onder de WGA. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV en draagt uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen over aan de verzekeraar.

NaarBoven