Verzekeringen

Veel voorkomende zakelijke schadeverzekeringen

Opstal- of brandverzekering:

Deze verzekering is bestemd voor de eigenaar van een gebouw. Naast het gebouw zelf kunnen ook bijgebouwen, schuttingen, antennes, zonweringen e.d. meeverzekerd zijn. Funderingen zijn niet automatisch meeverzekerd. Standaard biedt de zakelijke opstalverzekering uitgebreide dekking bij brandschade. Daarnaast kunt u deze verzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een aanvullende glasverzekering. Bent u huurder en heeft u voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand laten uitvoeren, dan biedt de huurdersbelangverzekering de juiste dekking. Verzekerd bedrag is de herbouwwaarde. Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw.

Inventaris- en goederenverzekering:

Deze verzekering is bestemd voor de eigenaar van zakelijke inventaris en voorraad. Standaard biedt de inventaris- en goederenverzekering een uitgebreide dekking. Een prima bescherming.

Bedrijfsschadeverzekering:

Een brand veroorzaakt niet alleen materiële, maar ook financiële schade. Uw bedrijf ligt stil, terwijl vaste lasten zoals salarissen en leningen gewoon doorlopen. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn. De bedrijfsschadeverzekering biedt hiervoor een uitgebreide dekking die de continuïteit van uw bedrijf waarborgt.

Elektronicaverzekering:

Veel bedrijfsprocessen komen stil te liggen als de elektronische apparatuur defect raakt. Denk hierbij aan computers, machines, alarminstallaties etc. Met een elektronicaverzekering is de schade gedekt. Niet alleen bij materiële schade, maar ook bij verlies.

Reconstructieverzekering:

Uw administratie en uw archief behoren tot uw bedrijfskapitaal. Als deze door een brand verloren gaan, merkt u hoe belangrijk dit bedrijfskapitaal voor u is. Gaan ze verloren, dan is de materiële schade misschien niet erg groot. Maar de indirecte schade enorm. Zeker als herstel van de oorspronkelijke administratie, tekeningen en documenten benodigd is. Met een reconstructieverzekering verzekerd u de kosten die daarmee gepaard gaan na een brand of andere ramp. Alles kan dan in het werk worden gesteld om uw administratie, archief, tekeningen en andere documenten terug te brengen tot de toestand van vóór de gebeurtenis.

Milieuschadeverzekering:

Al houdt u zich in uw bedrijf nog zo strikt aan alle milieuregels, toch is milieuschade niet altijd te voorkomen. Door een brand kan de bodem verontreinigd raken. Een container met gevaarlijke stoffen kan lekken. En de kosten om de verontreiniging op te ruimen en de grond te saneren kunnen aardig in de papieren lopen. Met een milieuschadeverzekering kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van dergelijke schade.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB):

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw werknemers iets overkomt tijdens hun werkzaamheden of dat uw klanten schade ondervinden van uw producten of diensten. In die gevallen kunt u aansprakelijk gesteld worden en opdraaien voor eventuele schadeclaims. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van dergelijke claims. Natuurlijk hangt de kans op schade en de omvang ervan af van het soort bedrijf dat u heeft. Daarom is het belangrijk dat uw verzekering perfect aansluit op uw bedrijfsactiviteiten. Via gerichte preventie-adviezen kunt u bovendien de kans op ongelukken of schade eenvoudig verminderen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Als beoefenaar van een vrij beroep (vrije beroeper) loopt u het risico dat u anderen schade toebrengt. Hetzelfde geldt voor uw medewerkers. Indien u betrokken bent bij projecten waarmee grote bedragen gemoeid zijn kan een vergissing duur uitpakken. Want tijdens het adviseren kunnen u of uw medewerkers de situatie verkeerd inschatten, waardoor de klant schade lijdt. En voor die schade kunt u aansprakelijk gesteld worden. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van eventuele claims. Dit risico is niet voor iedere beroepsgroep gelijk. Een accountant loopt immers andere risico’s dan een adviseur, architect, makelaar of advocaat.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen of wegam- wegaspolis:

De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen dekt uw aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen en is niet kenteken gerelateerd. De verzekering biedt dekking voor letselschade, inkomensschade en smartengeld. De verzekering dekt zelfs de schade wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en Ongevallen (-inzittenden)verzekering en sluit hier naadloos op aan. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de WA dekking van de betreffende verzekerde auto biedt geen dekking voor de bestuurder. Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn en de dekking is kenteken-gerelateerd.

Rechtsbijstandverzekering:

Als het aan u ligt komt u niet in een conflict terecht, maar helaas heeft u niet alles in de hand. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u juridische raad nodig heeft. Een discussie met een ontevreden klant loopt uit op een tuchtrechtelijke klacht, het onderhoud van uw machines verloopt niet naar wens en noem maar op. Met een rechtsbijstand verzekering voor bedrijven bent u verzekerd van juridische hulp.

(Aflopende) CAR-/montageverzekering:

Met de CAR-verzekering bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen tijdens de uitvoering van een object in aan- of verbouw. De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar. Met de Aflopende CAR-verzekering bent u verzekerd voor één bouwproject. Deze CAR-verzekering eindigt als de bouw klaar is. De Doorlopende CAR-verzekering is voor aannemers en opdrachtgevers die werken aan meer dan één bouwproject per jaar. U hoeft dan niet steeds voor elk project apart een verzekering af te sluiten.

(Zakelijke) personenautoverzekering:

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voor personenauto`s is wettelijk verplicht. Deze verzekering vergoedt schade die met uw personenauto aan anderen wordt toegebracht. Deze dekking kunt u uitbreiden met een beperkt casco-dekking welke veelal ruitbreuk, brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, botsingen met dieren, storm, overstroming en andere natuurverschijnselen dekt. Maar de meest uitgebreide variant (WA Volledig casco) dekt uw personenauto tegen vrijwel elke schade. Verder kunt u uw personenautoverzekering uitbreiden met een ongevallen inzittendenverzekering of een schadeverzekering inzittenden, een rechtsbijstandverzekering en een hulp bij pech onderweg verzekering.

Bestelautoverzekering:

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voor voertuigen tot een gewicht van 3500 kilogram is wettelijk verplicht. Dit zijn vaak de bestelbusjes en voertuigen met een grijs kenteken. Deze verzekering vergoedt schade die met uw bestelauto aan anderen wordt toegebracht. Deze dekking kunt u uitbreiden met een beperkt casco-dekking welke veelal ruitbreuk, brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, botsingen met dieren, storm, overstroming en andere natuurverschijnselen dekt. Maar de meest uitgebreide variant (WA Volledig casco) dekt uw bestelauto tegen vrijwel elke schade. Verder kunt u uw bestelautoverzekering uitbreiden met een ongevallen inzittendenverzekering of een schadeverzekering inzittenden, een rechtsbijstandverzekering en een hulp bij pech onderweg verzekering.

Vrachtautoverzekering:

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voor voertuigen ingericht voor goederenvervoer vanaf een gewicht van 3500 kilogram is wettelijk verplicht. Het betreffen vaak bakwagens en trekkers. Deze verzekering vergoedt schade die met uw vrachtauto aan anderen wordt toegebracht. Deze dekking kunt u uitbreiden met een beperkt casco-dekking welke veelal ruitbreuk, brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, botsingen met dieren, storm, overstroming en andere natuurverschijnselen dekt. Maar de meest uitgebreide variant (WA Volledig casco) dekt uw vrachtauto tegen vrijwel elke schade. Verder kunt u uw bestelautoverzekering uitbreiden met een ongevallen inzittendenverzekering of een schadeverzekering inzittenden, een rechtsbijstandverzekering en een hulp bij pech onderweg verzekering.

Goederentransport- of eigen vervoersverzekering:

Schade aan de lading is een risico van elke ondernemer wie zaken vervoerd of laat vervoeren. Een schadepost van tonnen is zeker niet denkbeeldig. Gelukkig kunt u zich tegen dergelijke transportrisico’s verzekeren. Een goederentransportverzekering dekt niet alleen de schade bij binnenlandse transporten, maar ook in het buitenland. Veel ondernemers denken, ten onrechte, dat de verzekering van de transporteur alle schade dekt. Dit klopt niet. Bepaalde risico’s komen voor uw eigen rekening. De leveringsvoorwaarden bepalen de overdracht van het risico en wie onder welke condities de verantwoording draagt.

Werkmaterieelverzekering:

Als ondernemer loopt u met uw werkmaterieel allerlei risico’s, zowel op locatie als op de weg. Schade door kantelen, aanrijding of diefstal heeft al snel grote gevolgen voor uw bedrijf. De verplichte WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) vormt de basis. Die vergoedt schade die met uw werkmaterieel aan anderen wordt veroorzaakt. U kunt deze uitbreiden met een Beperkt casco-dekking tegen bijvoorbeeld schade door brand, diefstal en storm. Maar de meest uitgebreide variant (WA Volledig casco) dekt uw werkmaterieel tegen vrijwel elke schade. Verder kan de werkmaterieelverzekering aangevuld worden met een verzekering tegen schade aan ondergrondse eigendommen en of schade aan andere eigen voertuigen en gebouwen en of schade aan lading en last.

Aanhangwagenverzekering:

De WA-dekking (voor schade die uw aanhangwagen aan anderen veroorzaakt) heeft u al; die maakt namelijk deel uit van uw WA-verzekering van het trekkende voertuig. U hoeft dus voor uw aanhangwagen alleen een All-Risks-verzekering bij te sluiten waardoor u schade aan de aanhanger zelf, in zowel binnen- als buitenland verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Hiermee beschermd u uw inkomen als zelfstandige indien u wordt uitgeschakeld door een ongeval of ziekte. U kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid of gangbare arbeid.

Verzuim- of ziekengeldverzekering:

Langdurig ziek personeel is voor uw bedrijf een groot financieel risico. Met een verzuimverzekering beperkt u deze risico's van verzuim tot een minimum. Ook profiteert u van ondersteuning op het gebied van preventie, begeleiding en re-integratie. U bent wettelijk verplicht zieke medewerkers twee jaar door te betalen en te voldoen aan uw verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Niet alleen stagneert de bedrijfsvoering, het kost u ook nog eens geld. Een verzuimverzekering beschermt uw organisatie tegen de kosten van verzuim.

WGA Eigen Risico Dragers verzekering:

Voor uw medewerkers die onder de WGA (wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vallen betaalt u normaal gesproken een gedifferentieerde premie aan het UWV. Dat is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen eigen risicodrager te worden en uw verplichtingen op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie zelf te dragen of onder te brengen bij een verzekeraar. Indien de medewerker na twee jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan de slag is, biedt de WGA erd verzekering hiervoor dekking. Daarmee wordt u eigen risicodrager voor uw zieke medewerkers die vallen onder de WGA. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV en draagt uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen over aan de verzekeraar.

Bel mij terug

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Verzekeringen, zekerheid zonder rompslomp.           

Login